ติดต่อเรา

สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดปัตตานี
ที่อยู่ 21 ถนนสฤษดิ์ ตำบลสะบารัง อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ 0 7334 8608
โทรศัพท์มือถือ 06 2604 0667
โทรสาร 0 7333 6867
E-mail : pattani@otep.mail.go.th