ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานีเข้าร่วมประชุม

นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดปัตตานีในฐานะ
คณะกรรมการที่ปรึกษาของสหกรณ์กรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี
เพื่อรับฟังผลการดําเนินงานในรอบ ๖ เดือนทร่ผ่านมา ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี
เมื่อวันอาทิตย์ ที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น.

S__6135889

S__6135934

S__6135950

S__6135953