มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค.

นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี มอบเงินค่าจัดการศพ
ช.พ.ค. จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท แก่ทายาทสมาชิก ราย นางรุจิรา ขุนภิบาล
สมาชิก ช.พ.ค. เลขประจำตัว  ๕๘๗๑๕๖
เมื่อ วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐เวลา ๑๐.๓๐ น.
ณ สำนักงาน สกสค. จังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี
S__9969771


S__9969772