การประชุมใหญ่ประจำปี ๒๕๖๑ ศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดปัตตานี

วันเสาร์ ที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๒.๓๐ น. นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี ในฐานะ ประธานศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดปัตตานี จัดการประชุมใหญ่ประจำปี ๒๕๖๑ ศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดปัตตานี โดยมี นายวีรนันท์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธาน ในการประชุมครั้งนี้ ศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดปัตตานี ได้เชิญวิทยากรมาบรรยาย ดังนี้
๑. นายแพทย์เอกอนันต์ อนันต์ฐานิต แพทย์โรงพยาบาลปัตตานี เรื่อง “อยู่อย่างไร ให้ปลอดภัย จากโรคหัวใจ”
๒. นางสุนิสา ศุภจรรยา คลังจังหวัดปัตตานี เรื่อง “สิทธิค่ารักษาพยาบาลและบำเหน็จดำรงชีพ”
ณ ห้องประชุมชั้น ๒ สำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

IMG_4029

IMG_4061

IMG_4068

IMG_4094

IMG_4101

IMG_4185