การอบรมยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. สู่ยุคไทยแลนด์ ๔.๐

วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี เข้าร่วมการประชุม โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ หลักสูตร “ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนสำนักงาน  คณะกรรมการ สกสค. สู่ไทยแลนด์ ๔.๐” ในระหว่างวันที่ ๕ – ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์   และบุคลากรทางการศึกษา ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

S__14827757

S__14827759

S__14827756