การแต่งตัั้งคณะกรรมการศูนย์พิทักษ์สวัสดิภาพครูไทยจังหวัดปัตตานี

วันจันทร์ ที่ 13 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น.
นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.
ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการและเลขานุการ ศูนย์พิทักษ์สวัสดิภาพครูไทยจังหวัดปัตตานี เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการศูนย์พิทักษ์สวัสดิภาพครูไทยจังหวัดปัตตานีเพื่อพิจารณาเลือกประธานศูนย์พิทักษ์สวัสดิภาพครูไทยจังหวัดปัตตานี
โดยมติที่ประชุมได้เสนอ นายจุมพล ทองใหม่ ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดปัตตานี เป็นประธานคณะกรรมการศูนย์พิทักษ์สวัสดิภาพครูไทยจังหวัดปัตตานี
ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

59994589_1490550847747718_5150818728924938240_n

 

60335290_2235489640034611_703386931504873472_n

 

 

 

60242824_674072376356054_8405856257948254208_n