จ่ายเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค.

วันพุธ ที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค. ราย นายวินิจ เจะแว เลขประจำตัวสมาชิก ช.พ.ค. ๑๐๐๗๓๖ จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท แก่ นายอนันต์ เจะแว เกี่ยวข้องเป็น บุตรชอบด้วยกฎหมาย ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

S__17301620

S__17301619