จ่ายเงินค่าศาสนพิธีและเงินค่าจัดการศพ

วันพฤหัสบดี ที่ 6 มิถุนายน 2562 เวลา 10.30 น. นายบุญสม ทองศรีพราย  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดปัตตานี
พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่  มอบเงินศาสนพิธีจำนวน 3,000 บาท และเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค.
ราย นายเสน่ห์  เพชรคุ้ม  สมาชิก ช.พ.ค. เลขประจำตัว 79877 จำนวน 200,000 บาท
แก่ นางสมพัทล์ เพชรคุ้ม คู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมาย ณ วัดนพวงศาราม  อำเภอเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี

109957

109958

109960