ต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี ต้อนรับ ดร.พีระศักดิ์ รัตนะ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ ๘ เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับเงินเยียวยา ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

S__16867461

S__16867462