นางธนพร ดุลยศักดิ์ศิริ นักวิชาการสวัสดิภาพชำนาญการ เข้าร่วมการประชุม

นางธนพร ดุลยศักดิ์ศิริ นักวิชาการสวัสดิภาพชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐  รอบ ๖ เดือน และแผนยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดชายแดนภาาคใต้ ๒๐ ปี ( พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙)
โดย ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสมเด็จพระสุริโยทัย กองพลทหารราบที่  ๑๕
อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น.

IMG_8913

IMG_8905

S__1597994