ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะประธานการเก็บข้อมูลเชิงประจักษ์ประกอบการพิจารณาคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ ๓ ปี ๒๕๖๒

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑
นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี
ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะประธานการเก็บข้อมูลเชิงประจักษ์ประกอบการพิจารณาคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ ๓ ปี ๒๕๖๒ ร่วมด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
โดยกำหนดการรวบรวมข้อมูลเชิงประจักษ์ ครู “รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี” จังหวัดปัตตานี ปี ๒๕๖๒
ดังนี้
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๐.๐๐ น. ครูผู้ได้รับการเสนอชื่อ คือ นายอำนาจ สมทรง ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี
ณ วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี จังหวัดปัตตานี
เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ครูผู้ได้รับการเสนอชื่อ คือ นายศุภกร ปานแจ่ม ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจังหวัดปัตตานี
ณ วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี จังหวัดปัตตานี


5975


6025
6018
6028