ประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือครอบครัวครูชายแดนใต้ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี ในฐานะตำแหน่งประธานศูนย์ช่วยเหลือครอบครัวครูชายแดนใต้
ได้ประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือครอบครัวครูชายแดนใต้ ครั้งที่ ๐๑/๒๕๖๐ เพื่อพิจารณาข้อมูลและรายละเอียดในการจัดสวัสดิการ
และสวัสดิภาพให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
๑. รับทราบการช่วยเหลือครอบครัวครูชายแดนใต้ที่ได้การดูแลช่วยเหลือจากสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.
(กองทุนสวัสดิการและสวัสดิภาพฯ พ.ศ.๒๕๔๒ )  นับตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๕๒ – ๒๕๕๖ จำนวน ๔๘ ราย เป็นเงิน ๒๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท
๒. รับทราบการช่วยเหลือครอบครัวครูชายแดนใต้จากศูนย์ช่วยเหลือครอบครัวครูชายแดนใต้จากกองทุนฯ ๑๐ ล้านบาท และจ่ายเงินกองทุนฯ
เพื่อสงเคราะห์ครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้เสียชีวิตในการปฏิบัติหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ จำนวน ๗ ราย เป็นเงิน ๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท
๓. รับทราบ แนวทางการช่วยเหลือครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับผลกระทบรายละ ๔ ล้านบาท จำนวน ๑๘๔  ราย
ตามมติของการประชุม กพต. ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ เพื่อเสนอกระทรวงศึกษาธิการต่อไป
๔. รับทราบและอนุมัติแผนการเยี่ยมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับผลกระทบที่มีความยากลำบากในจังหวัดชายแดนภาคใต้
๕. รับทราบและอนุมัติให้ศูนย์ช่วยเหลือครอบครัวครูชายแดนใต้ พิจารณาของบเพิ่มเติม (งบจากระเบียบกองทุนฯ และ งบดำเนินการ)
เมื่อวันจันทร์ ที่ ๒๐  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐  เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม สำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี

IMG_7934

IMG_7949

IMG_7939

S__12796064