ประชุมคณะกรรมการศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงวัยจังหวัดปัตตานี

วันนี้ วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น.
นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี ในฐานะประธานศูนย์ดูแลครู
และบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการศูนย์ดูแลครู
และบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ ๐๓/๒๕๖๑ โดยมีวาระเพื่อพิจารณา คือ
๑. สรุปการประชุมใหญ่ประจำปี 2561 ของศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดปัตตานี
๒. การประชุมสัมมนา เรื่อง “อยู่อย่างไรให้มีความสุขในวัยเกษียณและการศึกษาดูงาน”
ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

IMG_4368

IMG_4377
IMG_4388