ประชุมคณะกรรมการสกสค.จ.ปัตตานี ประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๙

นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการ สำนักงาน สกสค. จังหวัดปัตตาน
เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสกสค.จ.ปัตตานี ประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๙
โดยวาระเพื่อทราบ
๑.โครงการแสดงข้อมูลสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส ผ่านเว็บไซต์ของสำนักคณะกรรม สกสค.
๒. โครงการลดภาระหนี้ข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษา
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๑. การพิจารณาจำหน่ายสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส ที่ค้างชำระเกิน ๓ เดือน
๒. การพิจารณาการมอบทุนการศึกษาและทุนสนับสนุนโรงเรียน ประจำปี ๒๕๕๙ รวมถึงชี้แจ้งการดําเนินงานของสกสค.จังหวัดปัตตานี เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๙
เวลา ๐๙.๓๐ น. – ๑๒.๐๐ น. ณ สำนักงาน สกสค. จังหวัดปัตตานี

IMG_5317 (1)

IMG_5320 (1)

IMG_5321 (1)

IMG_5326 (1)