ประชุมคณะกรรมการสกสค.ประจำเดือนกรกฎาคม (ครั้งที่ ๐๗/๒๕๖๑)

นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี เป็นประธานในการประชุม
คณะกรรมการ สกสค. ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๐๗/๒๕๖๑)
ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี
เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น.
IMG_5350

IMG_5365

IMG_5347