ประชุมคณะกรรมการสมาพันธ์ครูจังหวัดชายแดนภาคใต้

วันเสาร์ ที่ 13 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดปัตตานี ในฐานะ ประธานสมาพันธ์ครูจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประชุมคณะกรรมการสมาพันธ์ครูจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อพิจารณากิจกรรมของสมาพันธ์ครูจังหวัดชายแดนภาคใต้ ดังนี้

  1. การจัดงานรำลึกคุรุวีรชนชายแดนใต้ครั้งที่ 11
  2. ติดตามความก้าวหน้าของการเยียวยาทายาทผู้ได้รับผลกระทบ รายละ 4 ล้านบาท
  3. การยื่นข้อเสนอในการพิจารณาบำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ (ศอ.บต.)
  4. การจ้างพนักงานธุรการโรงเรียน

ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงาน สกสค. จังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

104627715_724883905010930_8831889116453896163_n

104644219_263700284946773_9216479913150066497_n

104282436_264890101269531_7875715726698453610_n

104057009_275988836926857_6755660345817702238_n