ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดปัตตานีประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๙

วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสกสค. จังหวัดปัตตานี เป็นประธาน
ในการประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดปัตตานี เพื่อพิจารณาคัดเลือกครูผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา
และครูผู้เสียสละ ณ ห้องประชุมสำนักงานสกสค.จังหวัดปัตตานี

IMG_6729

IMG_6730

IMG_6739 IMG_6737