ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดปัตตานี (ครั้งที่ ๐๒/๒๕๖๐)

นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.ปัตตานี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ
สกสค.จังหวัดปัตตานี ประจำเดือนกุมภาพันธ์ (ครั้งที่ ๐๒/๒๕๖๐) เพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้ได้รับทุนการศึกษา
และ การดำเนินงานนโยบายของ สกสค. เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี

S__13008935

S__13008937

S__13008938