ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดปัตตานีประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๐

นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ
ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๐ โดยมีผู้จัดการธนาคารออมสินเขตปัตตานี และผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาสายบุรี
สาขาโคกโพธิ์ และสาขาถนนหนองจิก เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดปัตตานีในครั้งนี้อีกด้วย
เพื่อพิจารณาการการแก้ปัญหาหนี้สินภาวะวิกฤติเร่งด่วนของของสมาชิก ช.พ.ค. และร่วมปรึกษาหารือเพื่อติดตาม
ลูกหนี้ค้างชำระโครงการสวัสดิการเงินกู้ เมื่อวันศุกร์ ที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐
ณ ห้องประชุม สำนักงาน สกสค. ปัตตานี

 

IMG_9266

IMG_9272

IMG_9276

IMG_9288

IMG_9290