ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดปัตตานีประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐

วันนี้ วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. ปัตตานี
เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดปัตตานี ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ (๐๗/๒๕๖๐)
เพื่อพิจารณา คัดเลือกการให้ทุนการศึกษามูลนิธิทวี บุญเกตุ และ ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ประจำปี ๒๕๖๐ และพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
โครงการครูดีปูชนียบุคคล และโครงการยกย่องเชิดชูครูดีของปวงประชา ประจำปี ๒๕๖๐
ณ ห้องประชุม สำนักงาน สกสค. ปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัด ปัตตานี

S__3833882

S__3833867

S__3833881

IMG_0475

IMG_0485

IMG_0498