ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดปัตตานี ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๐

วันนี้วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น.นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดปัตตานี ประจำเดือนตุลาม ๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐) โดยเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา คือ
๑. การพิจารณษสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. ค้างชำระเกิน ๓ งวด
๒. การพิจารณาผู้กู้ค้างชำระหนี้โครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. และ ช.พ.ส.
ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

S__12026022

S__12026025

S__12026026

S__12026029