ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดปัตตานี ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐

วันนี้ วันพุธ ที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น.นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดปัตตานี ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐) โดยเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา คือ
๑. การพิจารณเสนอถอนชื่อสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. ออกจากสมาชิกตามระเบียบ
๒. การพิจารณาหนี้ค้างชำระโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. และ ช.พ.ส. ประจำเดือนกันยายน และ ตุลาคม  ๒๕๖๐
๓. การพิจารณาการติดตามสมาชิก ช.พ.ค. และ ช.พ.ส. ที่ค้างชำระเงินสงเคราะห์รายศพ ประจำเดือนตุลาคม  ๒๕๖๐
ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

S__14401570

S__14401600