ประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดปัตตานี ครั้งที่ ๐๕/๒๕๖๐

วันนี้ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น.
นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี
เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ สกสค. ครั้งที่ ๐๕/๒๕๖๐
โดยมีเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา คือ การติดตามสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. ที่ค้างชำระเงินสงเคราะห์รายศพ
ณ ห้องประชุมสำนักงานสกสค.จังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

B810PG-C

S__29220867

S__29220869