ประชุมคณะกรรมการ สกสค.ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๐

วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงานสกสค.ปัตตานี
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดปัตตานี เพื่อพิจารณาการดำเนินงานตามนโยบายของ สกสค.
โดยมีผอ.สพป.ปน เขต ๑ เขต ๒ และ เขต ๓ เป็นที่ปรึกษาและคณะกรรมการ สกคสค.เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี

S__12206127

S__12206131

S__12206128