ประชุมคณะกรรมการ สกสค.ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๐๖/๒๕๖๐)

วันนี้ วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. ปัตตานี
เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดปัตตานี ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐
เพื่อพิจารณาการขออนุมัติเพื่อเสนอถอนชื่อจากการเป็นสมาชิก ช.พ.ค. ด้วยเหตุค้างชำระเกิน 3 งวดขึ้นไป
การแก้ปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่เป็นหนี้วิกฤติโดยได้เสนอ MOU กับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดปัตตานี
และการบริหารยุทธศาตร์เชิกรุกในการจ่ายเงินค่าจัดศพสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส.
ณ ห้องประชุม สำนักงาน สกสค. ปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัด ปัตตานี

IMG_0236

S__1646719

S__1646720