ประชุมคณะอนุกรรมการช่วยเหลือเยียวยาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำจังหวัดปัตตานี ครั้งที่3/2564

วันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการ สำนักงาน สกสค.ปัตตานี จังหวัดปัตตานี ได้เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการช่วยเหลือเยียวยาครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 3/2564 โดยมี ว่าที่ร้อยตรีตระกูล โทธรรม เป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องประชุมศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

103043

103046

56156