ประชุมผู้อำนวยการสกสค.จังหวัดภาคใต้ ครั้งที่ ๐๓/๒๕๖๐

นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี ในฐานะประธานกลุ่มผอ.สกสค.จังหวัดภาคใต้
ได้ประชุมร่วมกับ ผู้อำนวยการ สกสค. ๑๔  จังหวัดภาคใต้ เพื่อพิจารณาการ
เรื่องให้ความช่วยเหลือครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ประสบอุทุกภัยภาคใต้ เรื่องโครงสร้างบริหารกลุ่ม ผอ.สกสค.ภาคใต้
และโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพนักงานเจ้าหน้าที่ สกสค. จังหวัดภาคใต้ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
ณ ห้องประชุม สำนักงาน สกสค.จังหวัดพังงา อำเภอเมือง จังหวัดพังงา
เมื่อวันพุธ ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น.

S__12828675

S__12828677

S__12828678

S__12828679