ประชุมผู้อำนวยการสกสค.จังหวัดภาคใต้ ครั้งที่ ๐๔/๒๕๖๐

นายบุญสม ทองศรีพราย ประธานกลุ่มผู้อำนวยการสกสค. จังหวัดภาคใต้ ได้ประชุมร่วมกับผู้อำนวยการ สกสค.ภาคใต้
เพื่อพิจารณางานนโยบายของ สกสค. ณ ห้องประชุม สำนักงาน สกสค. จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐
S__14049327

S__14049329

S__14049330

S__14049331