ประชุมพนักงานเจ้าหน้าที่ สกสค.จังหวัดปัตตานี

วันนี้ วันพุธ ที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น.- ๐๙.๓๐ น.นายบุญสม ทองศรีพราย             ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี ได้ประชุมพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน การแก้ปัญหา และแนวทางในการพัฒนางานเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นพร้อมทั้งร่วมรับประทานอาหารเช้า  ณ สำนักงาน สกสค. จังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

S__11198634

S__11198636

S__11198637