ประชุมร่วมกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จำกัด

วันพุธ ที่ 31 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00น.
นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานีในฐานะที่ปรึกษาสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จำกัด ครั้งที่ 07/2562
ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จำกัด อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี
140294

140347

140349