ประชุมสมาพันธ์ครูสามจังหวัดชายแดนใต้

วันนี้ วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี ในฐานะประธานสมาพันธ์ครูสามจังหวัดชายแดนใต้ ประชุมการดำเนินงานและการขับเคลื่อนของสมาพันธ์ครูสามจังหวัดชายแดนใต้ ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

S__11460613

S__11460616

S__11460614

S__11460615