ประชุม คณะกรรมการ สกสค. ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๐๖/๒๕๖๑)

นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี เป็นประธานในการประชุม
คณะกรรมการ สกสค. ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๐๖/๒๕๖๑)
ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี
เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น.

S__34488328

S__34488329

S__34488330

S__34488331