ปรึกษาหารือกับประธานกรรมการอาชีวศึกษา

วันพุธ ที่ 24 มีนาคม 2564 เวลา 15.00 น. นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดปัตตานี ปรึกษาหารือกับ นายมหิศร ปัตนราษฎร์ ประธานกรรมการอาชีวศึกษา เรื่องการจัดอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นสำหรับสมาชิกและบุตรสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ณ สำนักงาน สกสค. จังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี และจะมีการจัดประชุมร่วมกับผู้บริหารในสังกัดคณะกรรมการการอาชีวศึกษาอีกครั้ง เพื่อวางแผนการจัดอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นสำหรับสมาชิกและบุตรสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ในวันที่ 20 มีนาคม 2564

164

165