ผู้อำนวยการมสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานีเข้าร่วมอบรมสัมมนา

วันนี้ วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี
เข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรและติดตามงานด้าน ช.พ.ค. – ช.พ.ส.
วันที่ ๒๕-๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเอเชี่ยน หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

S__6070725

S__6070726

S__6070756