ผู้อำนวยการสกสค. จังหวัดปัตตานีเข้าร่วมประชุม กศจ.จังหวัดปัตตานี ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙

นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดปัตตานี ในฐานะผู้แทน กคศ.
เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี  ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ โดยมีนายลือชัย เจริญทรัพย์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธาน ณ ห้องประชุมชบาเงิน สพป.ปน.๑ เวลา ๑๓.๐๐ น.
วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙

p381

p384

p382