ผู้อำนวยการสกสค. จังหวัดปัตตานีบรรยายพิเศษเรื่อง “สวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา”

วันนี้ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายบุญสม ทองศรีพราย
ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี ได้มาชี้แจงให้ผู้บริหารสถานศึกษาและเจ้าหน้าที่
โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขต ๑ ทุกท่าน
ได้รับทราบการดำเนินงานของสำนักงานสกสค. จังหวัดปัตตานี
การรณรงค์เชิญชวนสมัครสมาชิก ช.พ.ค.และ ช.พ.ส. สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ
ตลอดจนการสร้างความเชื่อมั่นที่มีต่อ สกสค. ทั้งในวันนี้และอนาคต
ณ ห้องน้ำพราว ๒โรงแรมซี เอส จังหวัดปัตตานี

 

IMG_4492

IMG_4493

IMG_4494

IMG_4498

S__5251098