ผู้อำนวยการสำนักงานสกสค.จังหวัดปัตตานี เป็นประธานในการประชุม

นายบุญสม ทองศรีพรายผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี ในฐานะประธานสมาพันธ์ครูจังหวัด
ชายแดนใต้ เป็นประธานในการประชุมเพื่อหารือการจัดงานรำลึกคุรุวีรชน ครั้งที่ ๙ ,
การจัดสัมมนา และการใช้ความช่วยเหลือพนักงานธุรการโรงเรียนกรณีถูกยกเลิกสัญญาจ้าง
เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี
S__30802034

S__30802035