ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.ปัตตานีประชุม อกศจ.

นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.ปัตตานี  ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการศึกษาธิการ จังหวัดปัตตานี
เข้าร่วมประชุม อกศจ. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ ณ สำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดปัตตานี
เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น.

S__1269764

IMG_8135

IMG_8139