ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี เป็นประธานเปิดการอบรม

นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี เป็นประธานเปิด
การอบรมเชิงปฏิบัติการศาสตร์พระราชากับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการ
ซึ่งจัดโดยโรงเรียนบ้านรูสะมิแล โรงเรียนบ้านสะบารัง โรงเรียนประชาอุทิศบ้านโคกม่วง และโรงเรียนพระราชดำริ “ศูนย์ครูใต้” จังหวัดปัตตานี
เมื่อวันที่ ๑-๒ เมษายน ๒๕๖๐  ณ สำนักงานสกสค.จังหวัดปัตตานี

231267

231268

231273

S__14098444