ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานีเข้าร่วมการประชุมสัมมนา

นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี
เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์การศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ๒๐ ปี พ.ศ.๒๕๖๐ ระดับจังหวัด ครั้งที่ ๑ (ปัตตานี) ร่วมด้วย นายวีรนันท์ เพ็งจันทร์
ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี นายพงศ์เทพ ไข่มุกด์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี และผู้บริหารสถานศึกษา
บุคลากรทางการศึกษา ร่วมประชุมสัมมนาในครั้งนี้
เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐
ณ โรงแรม ซี.เอส.จังหวัดปัตตานี

IMG_9167

S__14925829

S__14925830

S__14925832