ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานีเข้าร่วมการประชุมสัมมนา

วันนี้ วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐น. นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสกสค.จังหวัดปัตตานี
เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์การศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ๒๐ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ ระดับจังหวัด ครั้งที่ ๑ (จังหวัดปัตตานี)
โดยมี พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน
สัมมนาในการประชุมครั้งนี้ ณ โรงแรม ซี.เอส.  จังหวัดปัตตานี

IMG_9202
S__14958620

IMG_9226