ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานีเป็นประธานการประชุม

วันนี้ วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. ปัตตานี
ในฐานะประธานสมาพันธ์ครูสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานในการประชุมเพื่อพิจารณา
การติดตามมาตรการ การ รปภ.ครูและบุคลากรทางศึกษา การเลื่อนขั้นพิเศษ ศอบต.
และการเตรียมงานคุรุวีรชน ครั้งที่ ๘  ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี

 

S__14983268

S__14983268_0