ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี ในฐานะประธานสมาพันธ์ฯ เข้าพบเลขาธิการ ศอ.บต.

นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี ในฐานะประธานสมาพันธ์ครู ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมคณะ
เข้าพบเพื่อปรึกษาหารือกับ นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ เลขาธิการ ศอ.บต. เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการ
เรื่องพิจารณาบำเหน็จความชอบประจำปี ๒๕๕๙ เป็นกรณีพิเศษนอกเหนือโควต้าปกติ
สำหรับผู้ปฏิบัติงานใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ จากเดิมที่ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับโควต้าร้อยละ ๒๒
แต่ในปี ๒๕๕๙ ลดเหลือร้อยละ ๑๗ ซึ่งการพูดคุยเป็นไปด้วยดี โดยทางเลขาธิการ ศอ.บต. รับที่จะตรวจสอบหาข้อมูล
ทั้งนี้ เพื่อขวัญและกำลังใจของผู้ปฏิบัติงานใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้
ณ ห้องประชุม ศอ.บต. อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

1935

1936

1937

1938

S__2580612