ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานีร่วมปรึกษาหารือกับผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดภาคใต้

วันนี้ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายบุญสม ทองศรีพราย
ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี ในฐานะประธานกลุ่มผู้อำนวยการ สกสค.ภาคใต้
และกลุ่มผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดภาคใต้ส่วนหนึ่ง เพื่อปรึกษาหารือเตรียมรับการประเมินผลงาน
ของผู้อำนวยการจังหวัด ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดตรัง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

S__16023694

S__16023695

S__16023696

S__16023697