ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานีเป็นประธานในการประชุม

นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.ปัตตานี ในฐานะประธานผู้อำนวยการ สกสค.
จังหวัดภาคใต้ ประชุมผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดและพนักงานเจ้าหน้าที่ในกลุ่มภาคใต้
เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินผู้อำนวยสำนักงาน สกสค.จังหวัด
เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.
ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

S__262182

S__262183

S__262189

S__262190