ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานีร่วมประชุมกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครู จังหวัดปัตตานี

นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี ร่วมประชุมหารือกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครู จังหวัดปัตตานี
เพื่อพิจารณาการทำ MOU ลูกหนี้ค้างชำระโครงการเงินกู้ ช.พ.ค.
เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครู อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

IMG_0002

IMG_0003