ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี เป็นประธานในการประชุม

วันนี้ วันที่ ๒๑ มิถุนายน๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. – ๑๒.๐๐น. นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี
ในฐานะประธานศิษย์เก่าโรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา ได้ประชุมสรุปยอดเงินบริจาคจำนวน ๕๐๔,๓๔๘  บาท เพื่อสร้างโรงจอดรถโครงการสานฝันกีฬา
มติที่ประชุมคือ
๑. สร้างโรงจอดรถ ๑ หลัง
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานการจัดสร้าง จำนวน ๕ คน
ณ ห้องประชุมโรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

S__1630240

S__1630241

S__1630242