ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี ประชุมร่วมกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครู

นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี เข้าร่วมประชุมกับ
คณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดปัตตานี เพื่อนำเสนอข้อมูลการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู
โดยที่ประชุมมีมติ รับดำเนินการและจะลงนามใน MOU ต่อไป
เมื่อวันเสาร์ ที่ ๑๕ กรกฎาคม 2560 เวลา๐๙.๓๐ – ๑๑.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

S__3080293

S__3080295

S__3080296