ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานีเป็นประธานในการประชุม

วันนี้ วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น.
นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ
ประธานสมาพันธ์ครูสามจังหวัดชายแดนใต้  เป็นประธานในการประชุมเตรียมงานรำลึกคุรุวีรชน ครั้งที่ ๘
ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี อำเีภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

IMG_0858

IMG_0862

IMG_0864

IMG_0873