ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานีเข้าร่วมประชุม อกศจ. ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐

วันนี้ วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ น.
นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ อกศจ. จังหวัดปัตตานี ครั้งที่ ๐๖/๒๕๖๐
ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

S__7028776

S__7028773

S__7028770